NAUDINGOS NUORODOS

2014-2020 m. ES fondų investicijų terminų žodynas

2014-2020 m. projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo taisyklės

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės subjektams, siekiantiems pasinaudoti 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių parama

Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas

Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ pirkimo taisyklės

Dėl biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų patvirtinimo 2015 m.

ES PARAMĄ ADMINISTRUOJANČIOS INSTITUCIJOS LIETUVOJE

VADOVAUJANČIOJI IR MOKĖJIMO INSTITUCIJA

LR Finansų ministerija – www.finmin.lt

TARPINĖS INSTITUCIJOS

LR Ūkio ministerija – www.ukimn.lt

LR Žemės ūkio ministerija – www.zum.lt

LR Finansų ministerija – www.finmin.lt

ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS IR VISUOTINIŲ DOTACIJŲ VALDYTOJAI

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS

LR Seimas – www.lrs.lt

LR Vyriausybė – www.lrvk.lt