ŽEMĖS ŪKIO VALDOS REGISTRAVIMAS

130625_selsk_agri_eu

2015-08-31, Vilnius

Prasidėjus 2014-2020 m. ES finansinės paramos periodui ir ruošiantis teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ dažnai tenka iš besiruošiančių tapti jaunaisiais ūkininkais žmonių išgirsti klausimą „kodėl reikia registruoti žemės ūkio valdą?“, „kas gali ir kaip reikia įregistruoti žemės ūkio valdą?“, „kokie nustatyti reikalavimai, norint įregistruoti žemės ūkio valdą?“. Atsakymus rasite šiame straipsnyje.

Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, jeigu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip. ES ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytos paramos rūšys žemės ūkio valdų  valdytojams skiriamos remiantis žemės ūkio registruose, taip pat ir Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, sukaupta informacija.

Kas gali įregistruoti žemės ūkio valdą? Žemės ūkio valdą gali įregistruoti:

 1. veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 2. juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų  registre.
Ko reikia, registruojant valdą?
 1. Asmuo, pageidaujantis įregistruoti žemės ūkio valdą, turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių;
 2. nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos teise ar kitais teisiniais pagrindais valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą įregistruotą Nekilnojamojo turto registre žemės sklypą, statinį, butą arba neįregistruotą NTR žemės sklypą, kuriam parengtas žemės reformos žemėtvarkos projektas;
 3. Nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
Kokios yra bendrosios žemės ūkio valdų registravimo taisyklės?
 1. Žemės ūkio valdoje vienu metu gali būti tik vienas valdytojas.
 2. Tas pats asmuo vienu metu gali būti tik vienos žemės ūkio valdos nariu (valdytoju, partneriu, valdytojo šeimos nariu).
 3. Kiekvienas žemės ūkio valdos objektas turi būti įregistruotas tik vienoje valdoje.
 4. Apribojimai dėl teisinio statuso ar profesinio pasirengimo ūkininkauti netaikomi.
 5. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.
Kur kreiptis, norint įregistruoti žemės ūkio valdą? Žemės ūkio valda įregistruojama ir valdos duomenys atnaujinami toje seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras. Asmenims, negalintiems nuvykti į seniūniją, suteikiama galimybė  įregistruoti žemės ūkio valdą arba atnaujinti valdos duomenis pateikus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui rašytinį prašymą.
Kokius dokumentus reikia pateikti, registruojant žemės ūkio valdą?
 1. žemės ūkio valdos valdytojo asmens duomenis;
 2. vieno nekilnojamojo daikto, kuris bus įregistruotas valdos centru, duomenis;
 3. plėtojamos valdoje ekonominės veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kurį duomenų teikėjas ras seniūnijoje;
 4. būsimos valdos teritorijoje įterptų per metus organinių ir mineralinių trąšų duomenis.
Per kiek laiko įregistruojama valda? VĮ ŽŪIKVC prašymas nagrinėjamas, vykdomas ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos pareiškėjui išsiunčiamas rašytinis pranešimas apie valdos įregistravimą arba atsisakymą registruoti valdą nurodant šio atsisakymo priežastis.
Kuriais atvejais atnaujinami žemės ūkio valdų duomenys? Žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:

–  vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d.;

–  per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;

–  valdos valdytojo iniciatyva;

–  valdos valdytojui mirus, kai kreipiasi paveldėtojas.

Žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Daugiau klausimų-atsakymų apie žemės ūkio valdos įregistravimą galite rasti www.vic.lt

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>