BIODUJŲ GAMYBAI – ES PARAMA

IesBiogas 600

Vilnius, 2015-09-10

Informuojame, kad šiuo metu renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.

Paraiškos pagal šią priemonę priimamos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d.

Iš viso šių metų kvietimui  skiriama 15 mln. Eur parama.

Remiamos veiklos:

 • biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
 • biometano gamyba ir suspaudimas;
 • šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose;
 • degazuotojo substrato gamyba.

Galimi pareiškėjai:

 • ūkininkai, nustatyta tvarka įregistravę valdą, ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimantys gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste ir kai ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gaunama iš šių veiklų, ir (arba) sudarę ilgalaikes ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo;
 • veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos arba mažos įmonės, nustatyta tvarka įregistravusios valdą, ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimančios gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste ir kai ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gaunama iš šių veiklų, ir (arba) sudarę ilgalaikes ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartis dėl mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo. Reikalavimas ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo užsiimti gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste netaikomas naujai įsteigtoms labai mažoms arba mažoms įmonėms.

Svarbus reikalavimas pareiškėjams: ne mažiau kaip pusė per metus pagamintų biodujų, biometano ar elektros energijos turės būti parduodama, taip pat ne mažiau kaip pusė per metus pagamintos šilumos energijos, kai gaminama elektros ir šilumos energija, turės būti suvartojama savo reikmėms arba parduodama.

Finansavimo intensyvumas:  iki 60 proc.

Didžiausia paramos suma: vienam projektui ir veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 m. laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur.

Tinkamų išlaidų kategorijos:

 • nauja žemės ūkio technika;
 • nauji technologiniai įrenginiai;
 • transformatorinė ir elektros kabeliai;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
 • naujų pastatų ir (arba) statinių statyba ir (arba) rekonstrukcija;
 • kelių, aikštelių ir degazuotojo substrato saugyklų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
 • vietinio vandentiekio, artezinių gręžinių ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

Priemonės įgyvendinimo taisykles, paraiškos formą, kvietimo informaciją galite rasti LR Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt).

Jums gali būti tai naudinga...