ES parama – investicijoms, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

Orman-2

Vilnius, 2016-08-09

Informuojame,  kad šiuo metu renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Paraiškos pagal šią priemonę priimamos nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

Šiam priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 2 000 000 Eur paramos lėšų.

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
  • viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas (viešojo naudojimo rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir atnaujinimas remiamas tik IIB (rekreaciniuose) miškuose);
  • pamiškių formavimas;
  • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
  • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
  • vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
  • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
Paramos dydis:
  • projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);
  • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);
  • kai vykdoma vienkartinio jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veikla, parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur;
  • bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Kvietimą teikti paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


Mūsų konsultacinės įmonės specialistai yra pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes ir pasiūlyti tinkamas finansavimo priemones, kuriomis pasinaudojant, galite pretenduoti į ES finansinę ir kt. paramą. Rengiame paraiškas, verslo planus ir kt. reikalingus dokumentus. KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...