Investicijos į miškininkystės technologijas – paraiškų teikimas nuo rugpjūčio 1 d.

A-HiTech-2

Vilnius, 2016-07-19

Informuojame, kad nuo šių metų rugpjūčio mėn. 1 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Paraiškos šiais metais renkamos bus iki rugsėjo 30 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 515 288 Eur paramos lėšų.

Galimi pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Remiama veikla:
 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.
Paramos dydis ir finansavimo intensyvumas: didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 • projektui negali viršyti 50 000 Eur sumos;
 • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur sumos.
 • vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų.
 • minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali būti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų

Projektų atrankos kriterijai: privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:
 1. Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
 2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
 7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą pagal priemonės remiamas veiklas galite rasti čia.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisykles galite rasti čia.

Kvietimą teikti paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


Mūsų konsultacinės įmonės specialistai yra pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes ir pasiūlyti tinkamas finansavimo priemones, kuriomis pasinaudojant, galite pretenduoti į ES finansinę ir kt. paramą. Rengiame paraiškas, verslo planus ir kt. reikalingus dokumentus. KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...