MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJAI – ES PARAMA

b-c-wildfires-generic

Vilnius, 2015-08-04

Informuojame, kad šiuo metu paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

Paraiškos pagal šią priemonę priimamos bus renkamos iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Remiamos veiklos. Pagal priemonės veiklos sritį remiamos veiklos:

 1. miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
 2. miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
 3. stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Pareiškėjai. Privačių ir valstybinių miškų valdytojai, kurie savo vardu, kaip valdos valdytojai, yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Reikalavimai projektams. Nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Reikalingi dokumentai su paraiška. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikiamas vidinės miškotvarkos projektas, išskyrus, jei finansavimo prašoma stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimui. Tokiu atveju turi būti pateikiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas. Stichinės nelaimės pažeisto miško plotas iki paraiškos pateikimo turi būti užregistruotas Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale.

Reikalavimai projektui. Parama pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas ir kad dėl šios nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių. Parama pažeistiems miškams atkurti teikiama tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas po 2015 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Finansavimas. Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur., per 2014–2020 metų laikotarpį negali viršyti 400 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas. Iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai prašoma finansavimo pagal 1 ir 2 remiamas veiklas. Kai numatyta vykdyti 3 veikla, parama skiriama, mokant  vienkartinę miško atkūrimo išmoką, apskaičiuojamą kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties, pagal lentelėje pateiktas atskirų želdinių išmokas.

Medžių rūšys* Miško atkūrimo išmoka, Eur už ha
Paprastoji pušis

1789

Paprastoji eglė

1563

Karpotasis ir plaukuotasis beržai

1411

Juodalksnis

1433

Europinis maumedis

2353

Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna

2976

Mažalapė liepa

3066

Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas

3657

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos:
 • miškų priešgaisrinės apsaugos tikslais įrengiami ir (arba) rekonstruojami miško keliai su žvyro danga;
 • atvirų vandens paėmimo vietų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
 • naujų miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir esamų priežiūra;
 • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos:
 • detektoriai;
 • duomenų perdavimo sistemos;
 • detektorių valdymo pultai ir jų apsauginės sistemos;
 • programinė įranga;
 • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo išlaidos.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisykles patvirtintos 2015-07-24 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-598.

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

 

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>