MIŠKO VEISIMUI – ES PARAMA

forests-why-matter_63516847

Vilnius, 2016-01-26

Informuojame, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo vasario 1 d.  pradės rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ (toliau – Priemonė).

Paraiškų rinkimas vyks iki kovo 31 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 11 mln. Eur paramos lėšų.

Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Pateikiame Priemonės finansavimo aprašo santrauką, kuri parengta pagal šiuo metu galiojančias Priemonės įgyvendinimo taisykles:

VEIKLOS SRITIS Miško veisimas
Remiama veikla 1.      miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);

2.      įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Galimi pareiškėjai Juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Reikalavimai
  • pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas yra įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
  • kai miškas veisiamas ne miško ūkio paskirties žemėje, pareiškėjas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus turi būti gavęs leidimą įveisti mišką ne miško žemėje;vientiso veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha;
  • pareiškėjas turi turėti parengtą projektą kartu su visais jo priedais;
  • sodinamos tik vietinės kilmės medžių rūšys (išskyrus greitai augančių medžių rūšių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius), kurių kilmė pagrindžiama kilmės dokumentais.
Paramos dydis
  • Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka apskaičiuojama kiekvienam projektui atskirai pagal veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse pateiktus atskirų želdinių įkainius atsižvelgiant į veisiamų želdinių rūšinę sudėtį.
  • Išmokos mokamos už medžių rūšis, o ne kategorijas.
  • Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.
Kvietimo pradžia 2016-02-01
Kvietimas galioja iki 2016-03-31
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius 30 balų
Įsipareigojimai Pareiškėjai, kurių paramos paraiškos patvirtintos paramai gauti, privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus (rudens sezoną iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezoną iki einamųjų metų liepos 1 d.) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.
Kita
  • Parama neteikiama, jei miškas jau buvo įveistas iki paramos paraiškos pateikimo arba miškas veisiamas ne Lietuvos teritorijoje.
  • Parama neteikiama, jei projekte suprojektuotas želdinimo ir (arba) žėlimo plotas sudaro mažiau nei 70 procentų viso veisiamo ploto.
  • Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 8 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti.

 Patvirtinti išmokų dydžiai

Medžių rūšys* Miško įveisimo išmoka Eur už 1 ha Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų)
Eur už 1 ha
Paprastoji pušis 1097 363
Paprastoji eglė 988 284
Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas 1002 123
Juodalksnis 1023 123
Europinis ir plačiažvynis maumedžiai 1900 204
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 2491 224
Mažalapė liepa 2578 178
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 3140 246
Drebulė 1546 136
Hibridinė drebulė 2123 150

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


Mūsų konsultacinės įmonės specialistai yra pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes ir pasiūlyti tinkamas finansavimo priemones, kuriomis pasinaudojant, galite pretenduoti į ES finansinę ir kt. paramą. Rengiame paraiškas, verslo planus ir kt. reikalingus dokumentus. KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...