Miškų infrastruktūrai gerinti – ES parama

forest_road_in_the_rain__2_by_mark_heather-d67e0bn

Vilnius, 2016-04-11

Informuojame, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ kvietimas teikti paraiškas numatomas: nuo 2016-05-02 iki 2016-06-30.

Remiama  veikla – miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių)  įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

 1. Miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys);
 2. Miško valdytojų grupės.

Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

Pareiškėjas ir  jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą.

Numatomi įrengti ir (ar) rekonstruoti miško keliai ir susiję įrenginiai (jei jiems prašoma paramos) turi būti suprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte, kuris pateikiamas kartu su paramos paraiška.

Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių statyba ar rekonstravimas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos ar rekonstravimo projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, statybos ar rekonstravimo vertės skaičiavimas ir aiškinamasis raštas).

Kartu su paraiška teikiamas ir projekto aprašas – laisvos formos dokumentas, kuriame pagrindžiamas projekto poreikis, investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos, būtinos projektui įgyvendinti, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo būdas bei projekto įgyvendinimo terminai.

Finansavimo dydis ir intensyvumas:

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

 1. projektui negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);
 2. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų).

Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 • miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių griovių, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių pralaidų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių nuovažų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių tiltų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas (tinkamas finansuoti, jei jame numatytos pagal šią veiklos sritį remtinos išlaidos);
 • bendrosios išlaidos.

Parama neteikiama miško žemės sausinimo sistemoms įrengti ar jas atnaujinti.

Atrankos kriterijai:

1. Pareiškėjas yra:

privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;

privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – suteikiama 15 balų;

2. Miškų infrastruktūros įrengimo ar atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą) – suteikiama 20 balų;

3. Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – suteikiama 20 balų;

4. Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų;

5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip15 balų;

6. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui suteikta balų suma yra mažesnė, nei nustatytasis privalomas 30 balų, paramos paraiška atmetama.

Pareiškėjas gavęs paramą, iki kontrolės laikotarpio pabaigos turės užtikrinti, kad visuomenė galės laisvai ir nemokamai naudotis infrastruktūra, kuriai buvo skirta parama pagal šią veiklos sritį.

Kvietimą teikti paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklės gali keistis, todėl rekomenduojame atidžiai sekti informaciją.


Mūsų konsultacinės įmonės specialistai yra pasiruošę įvertinti Jūsų galimybes ir pasiūlyti tinkamas finansavimo priemones, kuriomis pasinaudojant, galite pretenduoti į ES finansinę ir kt. paramą. Rengiame paraiškas, verslo planus ir kt. reikalingus dokumentus. KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...