NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles, kurios patvirtintos 2015 m. kovo 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171 ,,Dėl Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisyklių patvirtinimo“.

Kaimo bendruomenė – kaimo vietovės gyventojai, siejami bendrų gyvenimo kaimynystėje poreikių ir interesų. Kaimo bendruomenė, siekianti gauti finansinę paramą, turi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigti bendruomeninę organizaciją, kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

2015 m. kaimo bendruomenių projektams remti numatyta skirti apie 806 tūkst. EUR.

Paramos paraiškos renkamos iki balandžio 17 d.

Viena iš naujovių – projektai, pateikti pagal atskiras veiklos sritis, nekonkuruos tarpusavyje, nes kiekvienai veiklos sričiai numatyti atskiri paramos ,,krepšeliai“.

REIKALAVIMAI KAIMO BENDRUOMENĖMS NACIONALINEI PARAMAI GAUTI

Priemonė Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai
Galimi pareiškėjai Kaimo bendruomenė. Organizacija, vienijanti atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.) – netinkama pareiškėja.
Remiamos veiklos sritys
 1. verslo aplinkos kūrimas, skatinant kaimo gyventojų verslumą;
 2. kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas;
 3. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra (pvz., parko sutvarkymas ir priežiūra), pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti.

Didžiausia paramos suma vienam projektui
 • 6 000,00 Eur projektui pagal 1 arba 3 veiklos sritis;
 • 3 000,00 Eur projektui pagal šių 2 veiklos sritį.

 

Finansavimo intensyvumas iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.Likusi dalis – pareiškėjo piniginės lėšos.Tinkamos finansuoti išlaidos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. viso projekto lėšų. Jei projekto vertinimo metu nustatoma, kad netinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., parama projektui neskiriama.
Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui 
 1. pareiškėjas turi būti įregistruota kaip viešasis juridinis asmuo ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo įregistravimo dienos;
 2. turi turėti ne mažiau kaip 30 narių;
 3. per paskutinius dvejus kalendorinius metus (t. y. 2013 m., 2014 m.) neturi būti gavusi paramos pagal Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisykles;
 4. neturi būti gavusi ir nesiekti gauti paramos projekte numatytoms išlaidoms finansuoti iš kitų nacionalinių ir ES programų, įskaitant ir vietos plėtros strategiją;
 5. neturi mokestinės nepriemokos;
 6. nekilnojamasis turtas, t. y. pastatai ir (arba) žemė, kuriam įrengti ar tvarkyti prašoma paramos, turi būti pareiškėjos valdomas teisėtais pagrindais ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo datos.
Įsipareigojimai 
 1. nelikviduoti juridinio asmens (kaimo bendruomenės) mažiausiai 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos;
 2. ne trumpiau nei 3 metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos neatlikti projekte numatytos pagrindinės veiklos pakeitimo, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto, įrengto ar tvarkyto turto, jį prižiūrėti ir saugoti;
 3. gavusi paramą pagal 1 veiklą per 12 mėnesių nuo mokėjimo prašymo pateikimopradėti vykdyti projekto paraiškoje numatytą veiklą;
 4. įgyvendinti projektą ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 14 d.
Tinkamos finansuoti laikomos projekto išlaidos Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos patirtos nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.Pagal 1 veiklos sritį:

 • technologiniai įrenginiai, įranga, prietaisai (pvz., sulčių spaudimo įranga, frezavimo staklės, fasavimo, šaldymo, smulkinimo įranga), išskyrus sporto, vandens gavybos ir jo valymo įrangą) ir parengimas juos naudoti, technika (pvz., priekaba);
 • statybinės medžiagos;
 • statybos darbai (kompensuojama iki 3 000 Eur);
 • buitinė technika.

Pagal 2 veiklos sritį:

 • renginių įgarsinimo įranga (ne daugiau kaip du mikrofonai, dvi garso kolonėlės, daugiafunkcinis muzikinis pultas, stiprintuvas, apšvietimo įranga, elektros gamybos generatorius (šiame papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 1 700 Eur);
 • saviveiklos kolektyvo sceniniai drabužiai (kompensuojama iki 300 Eur už vieną drabužių komplektą, iš viso iki 1500 Eur);
 • vaizdo, foto technika (šiame papuktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 600 Eur);
 • sporto įranga bendruomenės patalpose (pvz., treniruokliai, biliardo stalas);
 • kompiuterinė įranga (išskyrus nešiojamąjį kompiuterį), spausdintuvas (kompensuojama iki 290 Eur daugiafunkciam spausdintuvui įsigyti), programinė įranga (šiame papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 1000 Eur);
 • multimedijos projektorius, įskaitant ekraną (šiame papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 750 Eur);
 • buitinė technika;
 • baldai (kompensuojama iki 1 500 Eur);
 • boileris, kondicionierius (bendruomenės   patalpose);
 • bendruomenės atributika (kompensuojama vėliavos, herbo, informacinės lentos pastato išorėje gamybos išlaidos).

Pagal 3 veiklos sritį:

 • statybos darbai, prekės ir paslaugos (išskyrus pastatų tvarkymą ir priežiūrą);
 • įrenginių, įrankių, mechanizmų nuoma;
 • įrenginiai, įrankiai, mechanizmai (įskaitant techniką) (kai projekte numatyta vykdyti viešųjų erdvių priežiūrą (šiame papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 1500 Eur).
Paramos paraiškos vertinimo procesas
 1. Paramos paraiškos administracinės atitikties ir pareiškėjos bei jos projekto tinkamumo vertinimas.
 2. Projekto naudos ir kokybės vertinimas.

Tuo atveju, kai kelių pareiškėjų projektai, pateikti pagal tą pačią remiamią veiklos sritį, vertinimo metu surenka vienodą balų skaičių, projektų pirmumo eilė sudaroma pagal jų atitiktį šioms sąlygoms:

 1. pareiškėjui nėra suteikta paramos nuo 2010 metų pagal Paramos teikimo kaimo bendruomenėms taisykles;
 2. pareiškėjas projektu investuoja į nuosavybės teise priklausantį turtą (savininkė – kaimo bendruomenė);
 3. projekte dalyvaus daugiau jaunimo ir jaunų žmonių (iki 40 metų).
Paraiškos vertinimo trukmė Paramos paraiška turi būti įvertinta per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>