Norintiems veisti mišką – ES finansinė parama

forests-why-matter_63516847

2016-11-16, Vilnius

Informuojame, kad nuo šių metų spalio 17 d. iki gruodžio 16 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12 761 207 Eur paramos lėšų.

Paramos gali kreiptis:
  • juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
  • savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Remiama veikla:
  • miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
  • pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę;
  • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Svarbu: kai miškas veisiamas ne miško ūkio paskirties žemėje, pareiškėjas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus turi būti gavęs leidimą įveisti mišką ne miško žemėje. Vientiso veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišk.

Paramos dydis:

  • vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse);
  • miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.
Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės„ Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą “ veiklos srities „Miško veisimas “ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Kvietimą teikti paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo paraiškų rinkimo etapu miškininkų paraiškos bus priimamos tik elektronine forma.

Daugiau informacijos galite rasti www.nma.lt

Informaciją parengė VšĮ “Paramos laisvė”


KONSULTACIJA

Jums gali būti tai naudinga...