Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

e75861f0806834c19ec02b7447bbbaf3_large

Balandžio 21 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-302 buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės.

 Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti skirta 178 952 000 Eur (617 885 465 Lt) paramos lėšų 2014-2020 m.

Paramos paraiškos pagal šią veiklos sritį priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo padaliniuose nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d.

 

Priemonė Investicijos į materialųjį turtą
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Remiamos veiklos
 1. žemės ūkio produktų gamyba;
 2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai);
 3. biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms;
 4. trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.
Galimi pareiškėjai
 1. fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 2. juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.

Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Bendrosios tinakmumo gauti paramą salygos
 1. pareiškėjo ūkis nėra naujai besikuriantis ir iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 1 metus. Šis reikalavimas netaikomas naujai įsteigtiems pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurių visi nariai užsiima žemės ūkio veikla;
 2. parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo* produktų gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti;
 3. parama teikiama, jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur;
 4. pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per 1 metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurių visi nariai užsiima žemės ūkio veikla);
 5. parama neteikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.
Specialiosios tinkamumo gauti paramą sąlygos 1-3 remiamai veiklai:

 1. nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną priklauso pareiškėjui. Statiniai ir žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais pareiškėjo gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo datos. Nuomos, panaudos sutartys paramos paraiškos pateikimo datai turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre;
 2. pateiktas verslo planas, parengtas pagal nustatytą formą;
 3. pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus;
 4. jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu;
 5. pareiškėjo ūkis (fizinio ar juridinio asmens), pretenduojantis gauti paramą sėklininkystei vystyti, privalo būti pripažintas sėklininkystės ūkiu ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai;
 6. kai parama teikiama jauniesiems ūkininkams, asmenims, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir pirmą kartą įsisteigia žemės ūkio valdoje kaip tos valdos valdytojai, parama gali būti skiriama investicijoms, daromoms siekiant atitikti Europos Sąjungos standartus, taikomus žemės ūkio gamybai, įskaitant darbo saugos standartus. Tokia parama gali būti teikiama ilgiausiai 24 mėnesius nuo įsisteigimo dienos. Jaunasis ūkininkas laikomas įsisteigusiu pirmą kartą žemės ūkio valdoje kaip tos valdos valdytojas, kai jis pirmą kartą kaip ūkio ir valdos valdytojas pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti. Šis reikalavimas netaikomas, kai vykdoma 2, 3 ir 4 veikla;
 7. biodujų gamybai naudojamas tik pareiškėjo gyvulininkystės ūkyje susidaręs gyvulių ir paukščių mėšlas ir (arba) kitos biologiškai skaidžios atliekos. Šis reikalavimas taikomas 3 veiklai;
 8. iš biodujų kogeneracinėje elektrinėje gali būti gaminama šilumos ir elektros energija, tačiau sunaudotos šilumos energijos dalis sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visos pagamintos energijos. Šis reikalavimas taikomas, vykdant 3 veiklą.

4 remiamai veiklai:

 1. ŽŪN, į kurias investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuo paramos paraiškos pateikimo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais;
 2. pateiktas projekto aprašas, kuriame būtų pagrįsti investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos (be PVM), būtinos projektui įgyvendinti, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo būdas bei projekto įgyvendinimo terminai;
 3. pareiškėjas turi pateikti įgaliotos institucijos patvirtintą trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimo energetiniais tikslais projektą;
 4. parama teikiama veisiant trumpos rotacijos plantacinius želdinius, kurių laikas tarp 2 kirtimų ne ilgesnis kaip 5 metai. Prie trumpos rotacijos želdinių priskiriami: gluosnis, karklas Salix spp; tuopa, drebulė ir dirbtiniai jų rūšių hibridai Populus spp; baltalksnis Alkanus incana L;
 5. apželdinamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha ŽŪN.
Įsipareigojimai
 1. Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Tuo atveju, kai pareiškėjas paramos paraiškoje, verslo plane nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti iki 60 mėnesių (iki 5 metų).
 2. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
 3. nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
 4. neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
 5. užtikrinti, kad ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigoje bus didesnis kaip 8 000 Eur;
 6. užtikrinti, kad pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statusas bus išlaikytas iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
Paramos intensyvumas

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

1 veikla:

 • gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc. tam tikrais atvejais.
 • augalininkystės sektoriuje finansuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc..

2 veikla: finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

3 veikla: finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc.

4 veikla: finansuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc.

 Didžiausias kompleksinės (bendros) paramos lygis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos dydis Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

 1. projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), kai pareiškėjas teikia paramos paraišką pagal Taisyklių 2 priede patvirtintą formą, arba 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų), kai pareiškėjas teikia paramos paraišką pagal Taisyklių 1 priede patvirtintą formą;
 2. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų);
 3. ūkio subjektams, investuojantiems į žieminius šiltnamius, didžiausia paramos suma projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų). Žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema. Šiame šiltnamyje veikla vykdoma ne trumpiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus;
 4. ūkio subjektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius, didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

Partnerių ir (arba) susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 1 000 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų;
 2. patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos;
 3. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.

Tinkamų išlaidų kategorijos (1-3 veikla):

 • nauja žemės ūkio technika ir įranga;
 • nauji technologiniai įrenginiai;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
 • naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • gamybinių statinių (pastatų), įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius (pastatus), statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo ūkyje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma daržininkystės veikla;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, ir (arba) biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje;
 • daugiamečių vaiskrūmių, vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo darbai;
 • bendrosios išlaidos ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

 Tinkamų išlaidų kategorijos (4 veikla):

 • daugiamečių sodinukų įsigijimas;
 • daugiamečių sodinukų sodinimo darbai (rangos būdu);
 • bendrosios išlaidos.
Netinkamos finansuoti išlaidos
 • trumpalaikis turtas;
 • išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai teisės aktu yra nustatyti įkainiai. Žemės ūkio paskirties gamybinių statinių (pastatų) statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto finansavimo atveju pareiškėjas arba paramos gavėjas turi teisę vadovautis nustatytais statinių įkainiais, kai teisės aktu yra nustatyti įkainiai, arba šias paslaugas pirkti pagal pirkimų procedūras;
 • išlaidos, viršijančios Ministerijos 2014–2020 metų laikotarpiui nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius;
 • išlaidos, susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;
 • žemės ūkio gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimo išlaidos;
 • vienmečių augalų įsigijimo ir tų augalų sodinimo išlaidos;
 • T3 kategorijos traktoriai, pagaminti keturračių motociklų pagrindu;
 • N1G kategorijos transporto priemonės;
 • naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų statybos išlaidos, išskyrus atvejus, kai parama teikiama jauniesiems ūkininkams;
 • išlaidos, susijusios su alkoholinių gėrimų gamyba;
 • šlaidos, susijusios su ne maisto produktų gamyba;
 • investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);
 • gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 • Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM).
Projektų atrankos kriterijai** Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Kita informacija

Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną projektą.

Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir (arba) veiklos sritis.

Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Finansavimo taisyklių patvirtinimo data ir nr.

2015 m. balandžio 21 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-302

http://www.infolex.lt/ta/331064

*Sutarties I priedas

**Atrankos kriterijai

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>