PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI

Young Farmer

Paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ numatytas nuo šių metų balandžio 1 d.  iki balandžio 30 d.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 2015-03-24 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-211.

Šiai priemonei 2015 m. bus skirta 20 mln. eurų, visam septynerių metų laikotarpiui – 64,7 mln. eurų.

Naujuoju 2014-2020 m. paramos laikotarpiu pasinaudoti ES parama jauniesiems ūkininkams bus daug paprasčiau nei ankstesniu periodu. Jaunasis ūkininkas gali pradėti tik kurtis, teikdamas paraišką ES finansinei paramai gauti.  Jaunasis ūkininkas gali būti be patirties, tačiau jam būtina sukurti tokį verslo planą, kuriame įrodytų, kad per numatytą laiką jis pasieks tam tikrų rezultatų. Asmuo gali net žemės neturėti ar turėti nuomojamos, tačiau jei turi nuosavos bent 5 ha, tai gauna 10 prioritetinių balų. Jauniesiems ūkininkams nereikia ir specialaus išsilavinimo, tačiau jei jį turi, jis yra vertinamas (tarkim, aukštasis žemės ūkio išsilavinimas) 10 prioritetinių balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paramos paraišką gali teikti ūkininkas, jaunesnis kaip 40 metų amžiaus, turintis reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinkantis bent vieną iš šių reikalavimų:

 • turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą;
 • turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą;
 • yra baigęs  jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.

Tačiau, jei pareiškėjas neatitinka nė vieno nurodyto reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą dienos suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos, o paramos paraiškos pateikimo metu jis turi būti baigęs minimalią ūkininkavimo pradmenų programą.

Svarbu – jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti (deklaravęs pasėlių).

Parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija, yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur.

Paramos suma vienam paramos gavėjui – 60 000 Eur, jei kuriamas gyvulininkystės ūkis, arba 50 000 Eur, jei kuriami kitokios specializacijos ūkiai.

REIKALAVIMAI JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI ES PARAMAI GAUTI

PriemonėVeiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“„Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“
Galimi pareiškėjai Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (jei neturi – nuo sprendimo skirti paramą suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos);
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
Remiamos veiklos sritys
 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas), perdirbimas ir tiekimas rinkai.
Didžiausia paramos suma vienam projektui
 • 60 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), jei kuriamas gyvulininkystės ūkis;
 • 50 000 Eur be PVM, jei kuriami kitokios specializacijos ūkiai.
Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui 
 1. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas;
 2. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui;
 3. pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, yra įregistravęs valdą ir ir ūkininko ūkį;
 4. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 5. nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną priklauso pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys paramos paraiškos pateikimo datos duomenimis turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre.
 6. pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu yra įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo;
 7. pateiktas verslo planas, parengtas pagal nustatytą formą. Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai;
 8. pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus;
 9. įkuriamo ūkio ŽŪN plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir verslo plano įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.). Žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
 10. parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur;
 11. statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos (rekonstravimo) vertės skaičiavimu ir statybos leidimas;
 12. pareiškėjo įsikūrimas paramos paraiškos teikimo metu nėra pasibaigęs. Įsikūrimo procesą sudaro: žemės ūkio valdos ir ūkio įregistravimas pareiškėjo vardu, minimalios ūkininkavimo pradmenų programos baigimas (netaikoma, jei pareiškėjas jau turi atitinkamą išsilavinimą, reikalingą ūkio įregistravimui), pareiškėjo, kaip ūkio valdytojo, paraiškos gauti tiesiogines išmokas pateikimas. Teikdamas paraišką paramai gauti pareiškėjas turi būti pabaigęs bent vieną iš išvardytų įsikūrimo proceso etapų. Įsikūrimo procesas laikomas užbaigtu, kai pareiškėjas pirmą kartą kaip ūkio valdytojas pateikia paraišką gauti tiesioginėms išmokoms;
 13. parama teikiama tik tiems jauniesiems ūkininkams, kurių įsikūrimas paramos paraiškos pateikimo metu nebus pasibaigęs, t. y. pareiškėjas pirmą kartą kaip ūkio valdytojas negali būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti;
 14. pareiškėjas atitinka labai mažos arba mažos įmonės apibrėžimą;
 15. pareiškėjas per 18 mėnesių nuo įsikūrimo dienos turi tapti aktyviu ūkininku;
 16. pareiškėjas užtikrina, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo.
Įsipareigojimai 
 1. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama;
 2. užtikrinti, jei numatė atrankos kriterijuose jog turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, kad būtų išlaikyta 5 ha nuosavybės teisė;
 3. užtikrinti, kad, jei numatė atrankos kriterijuose, kad ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc., grynasis pelningumas įgyvendinus verslo planą būtų nemažesnis kaip 4 proc.;
 4. jeigu neturi reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos paramos paraiškos pateikimo dieną, turi įsipareigoti per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos įgyti toliau nurodytą išsilavinimą;
 5. jei pareiškėjas kurs gyvulininkystės arba mišrųjį ūkį, kuriame taip pat bus užsiimama gyvulininkyste, jis turės išklausyti jaunųjų ūkininkų gyvulininkystės programą.
Tinkamos finansuoti laikomos projekto išlaidos

Patirtos (t. y. apmokėtos) įgyvendinant projektą ir ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo.

Bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.

 1. nauja žemės ūkio technika, įranga (prie šios kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės. Išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;
 2. ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 3. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;
 4. infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms;
 5. naujos statybinės medžiagos;
 6. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos;
 7. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM.
Netinkamos finansuoti laikomos projekto išlaidos
 1. trumpalaikis turtas;
 2. susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, tokios kaip nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;
 3. žemės ūkio gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimo išlaidos;
 4. vienmečių augalų įsigijimo ir tų augalų sodinimo išlaidos;
 5. T3 kategorijos traktoriai, pagaminti keturračių motociklų pagrindu;
 6. N1G kategorijos transporto priemonės;
 7. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);
 8. žemės įsigijimo išlaidos;
 9. pirkimo ir (arba) importo PVM.
Paramos paraiškos vertinimo procesas
 • Paramos paraiškos administracinės atitikties ir pareiškėjos bei jos projekto tinkamumo vertinimas.
 • atrankos pirmumo vertinimas.
Atrankos kriterijai: Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.Atrankos kriterijus galite rasti čia.
Paraiškos vertinimo trukmė 3 mėn. nuo paraiškų priėmimo paskutinės dienos.

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>