PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI

green trees jungle forest roads 1920x1080 wallpaper_www.wallpaperhi.com_62

Birželio 1 d. bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“.

Paraiškų priėmimas pagal šią priemonę numatytas iki birželio 30 d.

Pagal šią priemonę remiama veikla – miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių įrengimas ir rekonstrukcija.

Galimi pareiškėjai ir partneriai: miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys) ir miško valdytojų grupės. Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais. Partneriams, taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, kaip ir pareiškėjui.

Svaru tai, kad pareiškėjai ir partneriai projekto įgyvendinimo laikotarpiu negali būti kitos investicinės priemonės dalyviai.

Pareiškėjas ir jo partneris savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Parama neteikiama miško žemės sausinimo sistemoms įrengti ar jas atnaujinti.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių griovių, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių pralaidų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių nuovažų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių tiltų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.
 • vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas (tinkamas finansuoti, jei jame numatytos pagal šią veiklos sritį remtinos išlaidos).

Projektams taikomas privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Atrankos kriterijai

BALAI

 1. Pareiškėjas yra:
 

1.1.privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas

25    balai

1.2.privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą)

15 balų

 1. Miškų infrastruktūros įrengimo ar atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą)

20 balų

 1. Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai

20 balų

 1. Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus

15 balų

 1. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas,

už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip15 balų

 1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys

5 balai

Jei projektui suteikta balų suma yra mažesnė, nei nustatytasis privalomas 30 balų, paramos paraiška atmetama.

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

 

 

 

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>