PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS

small_farm

Paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ numatytas nuo šių metų balandžio 1 d.  iki birželio 30 d.

Parama smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai. Parama smulkiam ūkiui siekia iki 15 tūkst. eurų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

REIKALAVIMAI SMULKIESIEMS ŪKIAMS ES PARAMAI GAUTI

PriemonėVeiklos sritis

„Ūkio ir verslo plėtra“

Parama smulkiesiems ūkiams“

Galimi pareiškėjai

Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.

Remiamos veiklos sritys
 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.
Didžiausia paramos suma vienam projektui
 • 15 tūkst. Eur be PVM vienam paramos gavėjui.
 • Parama skiriama įgyvendinti verslo planą.
 • Paramos gavėjas privalo investuoti visą paramos sumą.
 • Paramos teikimo (verslo plano įgyvendinimo) laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai.
Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai  
 1. parama teikiama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur;
 2. pareiškėjas atitinka mažos arba labai mažos įmonės apibrėžimą;
 3. nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną turi priklausyti pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise;
 4. jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre;
 5. jei verslo plane numatyti statybos (naujo statinio (pastato) statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto vertės skaičiavimu;
 6. reikalingas verslo planas;
 7. pareiškėjas užtikrina, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo;
 8. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas.
Įsipareigojimai 
 1. Pareiškėjas įsipareigoja pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą dienos;
 2. pareiškėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo sprendimo skirti paramą datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos;
 3. pareiškėjas įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą), neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto, išskyrus biologinį turtą, nuo sprendimo skirti paramą datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos;
 4. pareiškėjas įsipareigoja, ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, kuriam buvo suteikta parama, įgyvendinęs verslo planą, padidinti ne mažiau kaip 20 procentų;
 5. pareiškėjas įsipareigoja, kad jo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo sprendimo suteikti paramą dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 4 000 Eur;
 6. pareiškėjas įsipareigoja investuoti visą paramos sumą numatytą paramos paraiškoje ir verslo plane.

 Verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, jei:

 • ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte padidintas ne mažiau kaip 20 proc.;
 • verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, suplanuotos įgyvendinti investicijos bei suplanuoti ekonominio gyvybingumo rodikliai yra pasiekti.
Tinkamos finansuoti laikomos projekto išlaidos

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

 1. patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas;
 2. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos;
 3. išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos. Išperkamąja (finansine) nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Įsigyjamo turto dalis, pagal išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį, neapmokėta iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, paramos lėšomis nefinansuojama.

Tinkamos finansuoti išlaidos, yra išlaidos, atitinkančios iškeltą tikslą – vykdyti žemės ūkio veiklą:

 1. nauja žemės ūkio technika ir įranga (šiai kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų bazinės komplektacijos, išskyrus N1G kategorijos transporto priemones;
 2. gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (įskaitant statybines medžiagas);
 3. pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
 4. infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms;
 5. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM);
 6. viešinimo išlaidos;
 7. ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos (vertė nustatoma vadovaujantis biologinio
 8. turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinėmis kainomis, kurios tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu);
 9. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos.
Netinkamos finansuoti laikomos projekto išlaidos
 1. trumpalaikis turtas, išskyrus statybines medžiagas;
 2. išlaidos, susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;
 3. žemės ūkio gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimo išlaidos;
 4. žemės įsigijimo išlaidos;
 5. turtas, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);
 6. PVM.
Paramos paraiškos vertinimo procesas
 • Paramos paraiškos administracinės atitikties ir pareiškėjos bei jos projekto tinkamumo vertinimas.
 • atrankos pirmumo vertinimas.
Atrankos kriterijai:

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijus galite rasti čia.

Paraiškos vertinimo trukmė

3 mėn. nuo paraiškų priėmimo paskutinės dienos.

 

Susidomėjote? Susisiekite su mumis.

 

Jums gali būti tai naudinga...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>